สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ KM DAY เดือนมกราคม 2557
System Operator   


KM DAY เดือนมกราคม 2557
 

 

 
 

          .

  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

          1.นายบัณฑิต  คล้ายขยาย                  

          2.นางจรัสศรี   ทองสุก            

          3.นางฬุริยา    พรหมราช

          4.นางสาวปรียาพร   แสงแก้ว

          5.นางสะอาด    อ่อนสิงห์

          6.นายนิรุตน์   แสงนุ้ย

          7.นายสุจริต    ทองสุก

          8.นางนิรมล   พันแสน

          9.นางสาวนพรัตน์   วงษ์อ่อน

          10.นางสาวขวัญใจ  ใจแคล้ว

          11.นายสมมาส   หอมจันทร์

          12.นายกิติพงศ์  ใจอุ่น

         

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม

งานบริหาร   

                 งานกองทุน

สจจ.ลพบุรี    มีลูกหนี้ทั้ง  2  โครงการค้างชำระ    30  พ.ย.56 

โครงการเจ้าพระยาระยะที่  2  มีลูกหนี้ค้างชำระ 16  ราย     จำนวนเงิน   153,824.75  บาท

โครงการ  2538/1    มีลูกหนี้ค้างชำระ  2  ราย   จำนวนเงิน  56,083.50  บาท

โครงการเจ้าพระยาฯ  ยังมีเกษตรกรบางรายยังติดตามอยู่มีประมาณ  30  ราย  บางรายก็เสียชีวิต 

และโฉนดก็ยังไม่มีการโอนเปลี่ยนมือ  บางรายก็ย้ายที่อยู่หมายถึงตัวบุคคล  แต่สำเนาทะเบียนบ้านเดิม 

จึงทำให้ติดต่อไม่ได้มีหนังสือเชิญมาพบ  หนังสือก็ตีกลับ  โครงการ  2538/1    มี  2  ราย  

รายนางสำรวย  มะลิวัลย์   มีรายได้ไม่พอรายจ่าย  จึงให้คิดดอกไปก่อน  อีกรายคือนางพัณณิตา  ศรีเนตร  

ไม่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างจัดรูปที่ดินจึงไม่ยอมเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจัดรูปที่ดินจนกว่าจะแก้ไข

ให้ได้รับน้ำ   แต่ตอนนี้ทาง  สจจ.ลพบุรีได้ตั้งคณะกรรมการเข้าไปดำเนินการแล้ว  และรายงานให้ สจก.ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2

งานการพัสดุ

            - เริ่ม 1 ต.ค. 56 - 18 ธ.ค. 56

              เป็นเงินงบ  5  เรื่อง  เป็นการจัดจ้างทั้งหมด   จำนวนเงิน  21,252  บาท

              เป็นเงินกองทุน  1  เรื่อง  เป็นการจัดชื้อ    จำนวนเงิน  3,013  บาท

 งานการเงิน

            งบกองทุน

            การเงิน  จัดชื้อ  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 - 18 ธ.ค. 56   ยอดเงิน   3,013   บาท

            จัดจ้าง(ค่าแรงคนงาน 7 คน) 1 ต.ค. -18 ธ.ค. 56  ยอดเงิน 25,237.80   บาท

            เบี้ยเลี้ยง  1 ต.ค. 56 - 18 ธ.ค. 56                   ยอดเงิน 12,480     บาท

                                                            รวมยอดเบิกทั้งสิ้น       40,730.80  บาท

            งบประมาณ 

            จัดจ้าง  1 ต.ค. 56 - 18 ธ.ค. 56            ยอดเบิก     21,252  บาท

            ค่าสาธารณูปโภค 1 ต.ค. 56 - 18 ธ.ค. 56 ยอดเบิก     30,527.10  บาท

            เบี้ยเลี้ยง  1 ต.ค. 56 - 18 ธ.ค. 56          ยอดเบิก       2,160   บาท

                                                            รวมยอดเบิกทั้งสิ้น   53,939.10  บาท    

 

           

งานนิติการ

1. รายงานผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบัน

                         1.1 การขออนุญาตเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ.2517 หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี อนุญาตแล้ว จำนวน 7 แปลง

                         1.2 การขออนุญาตโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งอยู่ในเขตประกาศตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 คือ

 - ขออนุญาตให้ที่ดิน หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี อนุญาตแล้ว จำนวน 1 แปลง

 - ขออนุญาตซื้อขายที่ดิน จำนวน 2 แปลง ฝ่ายกฎหมายได้ดำเนินการ ตามมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี โดยตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเรื่องการเช่านา ราคาประเมินที่ดิน และราคาซื้อขายที่ดิน ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตซื้อ

ขายที่ดิน ทั้ง 2 แปลง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

                        1.3 การออกโฉนดที่ดินใหม่ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน    

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517  แปลงออกโฉนดที่ดินที่ได้ยื่นคำขอแล้ว ขณะนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล อยู่ระหว่างดำเนินการออกโฉนดที่ดินใหม่ โดยในกรณีแปลงที่ดินอยู่ในเขต  

จัดรูปที่ดินบางส่วน ต้องดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยก ให้เรียบร้อยก่อน

                        ส่วนแปลงที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน ฝ่ายกฎหมาย ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินแล้ว ปรากฏว่า

มีเจ้าของที่ดินติดต่อกลับมา จำนวน 2 ราย แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน เนื่องจาก รายที่ 1

ต้องตรวจสอบหมายเลขแปลงกับพื้นที่จริง โดยได้ประสานงานขอ   แผนที่จากสำนักจัดหาที่ดิน 10

แล้ว และรายที่ 2 เจ้าของที่ดินยังไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง

            2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด รายนางสาวสายสมร  

วุฑฒิชาติ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอคำสั่งจาก ศาลปกครองสูงสุด ว่าจะให้ กรมชลประทาน ผู้ถูกฟ้องคดี

ดำเนินการอย่างไร จะให้ดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หรือ ตามความประสงค์

ของ นางสาวสายสมร วุฑฒิชาติ ผู้ฟ้องคดี โดย สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน

แจ้งว่า หาก มีความคืบหน้า จาก ศาลปกครองสูงสุด จะรีบดำเนินการแจ้ง ให้ สำนักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัดลพบุรี ทราบทันที

 

ปัญหาและอุปสรรค

            การออกโฉนดที่ดินใหม่ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ.2517  ในส่วนที่ยังไม่ได้

ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินใหม่ ได้ส่งจดหมายติดต่อไปยังเจ้าของที่ดินเดิมแล้ว แต่ไม่มีการติดต่อกลับมา

อีกทั้งเจ้าของที่ดินเดิมมีที่อยู่อาศัยนอกเขตจังหวัดลพบุรี ฝ่ายกฎหมาย จึงไม่สามารถเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองได้ 

 

                                              

 

   
จาก : สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดลพบุรี  ลงวันที่ : 2014-01-02  


System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com