สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ สาระน่ารู้ การใช้รถดำนาในแปลงนาสาธิต 200 กว่าไร่ (ประเทศจีน)
System Operator   


สาระน่ารู้ การใช้รถดำนาในแปลงนาสาธิต 200 กว่าไร่ (ประเทศจีน)
 

 

 
 

                    

          ทำไมเกษตรกรชาวจีนยังใช้รถดำนาไม่แพร่หลายมากนัก จากการสอบถามคุณเฉิน เชิง หลง หัวหน้ากลุ่มสหกรณ์เครื่องจักรกลเกษตรที่ฉีเฟิง ตำบลเฉิงเซียง จังหวัดวูวู ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 233,333.33 ไร่ น้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่าสามล้านไร่
          ชาวนาที่นี้จะใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวโดยรวม 71% โดยแยกเป็นใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการเตรียมดิน 97% ใช้ในการปลูกข้าว 27% (รถดำนา) และรถเกี่ยวข้าว 87% ในอดีตชาวนาที่นี้ในอำเภอ ในตำบลเฉิงเซียง จะใช้แรงงานคนในการทำนาแบบวิธีโยนกล้า (วิธีหลัก) และแรงงานคนในการปักดำแม้ว่าจะพยายามไปเผยแพร่และส่งเสริมให้มีการใช้รถดำนา แต่ก็ยังใช้กันไม่แพร่หลายเท่าที่ควร
          การปลูกข้าวโดยใช้แรงานคนโยนกล้า ทำให้ต้นข้าวไม่มีช่องว่าง ต้นข้าวระเกะระกะ ไม่เป็นแถวเป็นแนว ทำให้ลมและแสงผ่านได้ไม่ดี จึงทำให้มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงจำนวนมาก ทำให้ได้ผลผลิตข้าวไม่มากตามที่ได้ตั้งเป้าหมาย แต่การทำนาที่ปลูกด้วยรถดำนาทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพกว่าการใช้แรงงานคนในการโยนกล้าอย่างน้อย 10 เท่า ยิ่งอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนแรงงานรถดำนาจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
          สาเหตุ 4 อย่างที่การเผยแพร่ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาใช้รถดำนาในจีนประสบความล้มเหลวเนื่องจากเหตุผล ดังนี้
          1.เกษตรกรมีความยากลำบากในการเพาะกล้า เพราะการเพาะกล้าสำหรับรถดำนามีหลายขั้นตอนและต้องเป็นกล้าข้าวที่มีความสม่ำเสมอมากกว่ากล้าข้าวที่ใช้สำหรับโยนกล้า การเพาะกล้า สำหรับใช้ในการดำนามี 2 วิธีคือ
         
วิธีที่ 1 การเพาะในแปลงนา การเตรียมเพาะกล้าโดยวางถาดเพาะบนร่องที่ยกไว้ดังรูปภาพ
          วิธีที่ 2 การเพาะกล้า โดยวางถาดเพาะกล้าและคลุมด้วยแผ่นรักษาความชื้นและป้องกันโรคแมลงดูแลให้น้ำด้วยระบบสปริงเกลอร์ ดังรูปภาพ
          2. การปรับระดับดินให้เรียบเสมอกัน เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ต้องหมักดินในแปลงนาอย่างน้อย 1-2 วัน และต้องปรับพื้นที่แปลงนาให้เรียบ
          3. ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตรต่ำ ประกอบกับแปลงนามีขนาดเล็กแต่ละแปลงไม่ต่อเนื่องกัน มีคันนามากเกินไป เคลื่อนย้ายรถดำนาข้าวแปลงนาลำบาก เปลืองแรงงานทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ใช้แรงงานมากแต่ยังไม่สามารถเพิ่มรายได้มากขึ้นได้ รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนน้อย
          4. รัฐบาลเคยสนับสนุนการใช้รถดำนาไร่ละ 360 บาท ต่อไร่ปัจจุบันรัฐบาลได้ยกเลิกไปแล้วและรัฐบาลให้เงินสนับสนุนในการซื้อรถดำนาอยู่ที่ 80% เป็นอย่างน้อยอีก 20% เกษตรกรต้องออกค่าใช้จ่ายเอง เมื่อรัฐบาลลดอัตราส่วนเงินสนับสนุนในการซื้อเครื่องจักรกลเกษตร ทำให้ชาวนาลดความกระตือรือร้นในการซื้อเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการทำนาลง

          สจจ.อุบลราชธานี

   
จาก : สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี  ลงวันที่ : 2013-09-02  


System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com