สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ ยุทธศาสตร์ ปี 2552
System Operator   


ยุทธศาสตร์ ปี 2552
 

 

 
 

         

1. วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
         น้ำสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจมั่นคง

2. วิสัยทัศน์สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
         เร่งเพิ่มพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรในระดับไร่นา
 2. วางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายผลผลิต
 3. บริหารและจัดการทรัพยากรดินและน้ำให้มีประสิทธิภาพในการผลิต
 4. ส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่จัดรูปที่ดิน
 5. อนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่จัดรูปที่ดินให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. ขยายพื้นที่เขตโครงการจัดรูปที่ดินและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
2. การมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มของเกษตรกรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
4. การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพต่อระบบการผลิตและสภาพพื้นที่
5. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ

5. เป้าประสงค์ (Goals)
ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

      1. เพิ่มพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ
      2. เกษตรกรและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
      
ค.  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
     3. เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ


ง.   ด้านการพัฒนาองค์กร
     5. บุคลากรขององค์กรมีจริยธรรม คุณธรรม และคุณภาพในการปฏิบัติงาน

      6. ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ (Goals) และกลยุทธ์ (Strategy)


• เป้าประสงค์ที่ 1 เพิ่มพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
     กลยุทธ์ที่ 1.1  การเตรียมความพร้อมเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่จัดรูปที่ดิน
     กลยุทธ์ที่ 1.2  การก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่จัดรูปที่ดิน
• ตัวชี้วัด
    - พื้นที่การเตรียมความพร้อมจัดรูปที่ดิน (ไร่)
    - พื้นที่ที่ดินที่กำหนดให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (ไร่)
    - พื้นที่การก่อสร้างจัดรูปที่ดิน (ไร่)
    - พื้นที่การปรับปรุงจัดรูปที่ดิน (ไร่)


• เป้าประสงค์ที่ 2  เกษตรกรและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
     กลยุทธ์ที่ 2.1  สร้างอาสาสมัครเกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
     กลยุทธ์ที่ 2.2  สร้างแรงจูงใจของเกษตรกรต่องานจัดรูปที่ดิน
     กลยุทธ์ที่ 2.3  ส่งเสริมการฝึกอบรม ทัศนะศึกษาดูงาน
     กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้
• ตัวชี้วัด
 - จำนวนอาสาสมัครจัดรูปที่ดินที่ลงทะเบียน
  - จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
  - จำนวนกลุ่มเกษตรกร และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ
   อย่างเป็นรูปธรรม


• เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     กลยุทธ์ที่ 3.1  ส่งเสริมเขตการผลิตพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม (Zoning)
     กลยุทธ์ที่ 3.2  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการทำการเกษตร
     กลยุทธ์ที่ 3.3  ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรด้านการผลิต
  กลยุทธ์ที่ 3.4  สร้างกลไกและโอกาสในการแข่งขันให้เกษตรกร
• ตัวชี้วัด
  - จำนวนโครงการที่เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการเกษตร
  - จำนวนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ลดลง


• เป้าประสงค์ที่ 4  การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ
     กลยุทธ์ที่ 4.1  เพิ่มบทบาทและสร้างจิตสำนึกให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
     กลยุทธ์ที่ 4.2  กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมต่อการเกษตรในแต่ละพื้นที่
     กลยุทธ์ที่ 4.3  จัดเก็บค่าบริหารจัดการน้ำ
• ตัวชี้วัด
   - จำนวนของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานที่มีความเข้มแข็งเทียบกับเป้าหมาย
   - จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการก่อสร้าง


• เป้าประสงค์ที่ 5  บุคลากรขององค์กรมีจริยธรรม คุณธรรม และคุณภาพในการปฏิบัติงาน
     กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
     กลยุทธ์ที่ 5.2  เสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่บุคลากร
     กลยุทธ์ที่ 5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถให้ได้รับความก้าวหน้า
                        อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
     กลยุทธ์ที่ 5.4  ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
• ตัวชี้วัด
    - จำนวนหลักสูตรเข้ารับการฝึกอบรม และ/หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/           
       การฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม
    - ร้อยละของการเข้ารับการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรม และ/หรือ การปฏิบัติธรรม
    - ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อบรรยากาศในการทำงาน
    - จำนวนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ภายในองค์กร

   
จาก : System Operator  ลงวันที่ : 2008-08-22  


System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com