สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ KM DAY ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
System Operator   


KM DAY ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
 

 

 
 

         

KM DAY  ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2555

สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

 

รายชื่อผู้ร่วมประชุม

          1. นายกฤษณะ        มงคลหัตถี        สจจ.สิงห์บุรี

          2. นายประสูติ         ปั่นเงิน            นิติกร  ชำนาญการ

          3. นางกฤษณา        มงคลหัตถี        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

          4. นางเอี่ยมศิริ       โอรักษ์             เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

          5. นายชลิต           ม่วงพันธุ์           ช่างก่อสร้าง ช3

           6. นางสาวอาริสา     คล่องแคล่ว          เจ้าพนักงานธุรการ 

 

เรื่อง   วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพียงบางส่วน

 

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรีกับการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพียงบางส่วน  ไม่หมดทั้งแปลง

          2.  เพื่อศึกษาเป็นองค์ความรู้ ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพียงบางส่วน พ.ศ. 2527 (1 สิงหาคม 2527)

สาระสำคัญ

          เมื่อปรากฏว่าที่ดินแปลงใดอยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพียงบางส่วน ยกตัวอย่างเช่น ในการกำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินในหลายๆโครงการจะกำหนดจากแนวถนน แนวคู คลองชลประทาน  จะมีข้อสังเกตว่า  เอกสารหลักฐานทางที่ดิน  ถ้าเป็นโฉนดที่ดิน  หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3, น.ส.3 ก ) ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) จะมิได้มีการแบ่งแยกเป็นแปลงต่างหากกันอย่างเด็ดขาดในกรณีเจ้าของที่ดินเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือมีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเช่นว่านี้ วิธีการปฏิบัติในการออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517  ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2 ที่ให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด เป็นผู้มีอำนาจในการสอบสวน เป็นข้อยกเว้นบางประการในกระบวนการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน การออกโฉนดที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพียงบางส่วน มีปัญหาเกี่ยวกับการคืนหลักฐานทางที่ดินเดิมในทางปฏิบัติมาตลอด เนื่องจากจะมีการทำลายหลักฐานทางที่ดินเดิมทั้งฉบับ  เมื่อศึกษาจากระเบียบกรมที่ดินฯ กรณีดังกล่าว  จะทำให้เข้าใจขั้นตอนการดำเนินการต่างดังนี้

    

คลิ๊ก  อ่านรายละเอียด

   
จาก : สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี  ลงวันที่ : 2012-12-14  


System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com