สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ KM DAY เดือน ตุลาคม 2555
System Operator   


KM DAY เดือน ตุลาคม 2555
 

 

 
 

         

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.       นางแน่งน้อย  ฤกษ์ถนอม

2.       นายยุทธประวีร์  ขัติยวงศ์

3.       นายสุริยัน  ทองบุญ

4.       นางสาวชลลดา  โชตินันทน์

 

วัตถุประสงค์

     เพื่อสรุปบทเรียนการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น

 

สาระสำคัญ

     ปัญหาและอุปสรรค

1.       เป็นครั้งแรกที่กองแผนงานให้จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น และมีแบบฟอร์มที่ยากและต้องส่งภายใน 5 วัน

2.       คำจำกัดความไม่ชัดเจน

3.       ไม่มีตัวอย่าง

 

แนวทางแก้ไขที่สำนักงาน

     ให้ทุกหน่วยงานสำรวจครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานตนเองทุกเดือน  เมื่อแบบฟอร์มส่งมาสามารถกรอกข้อมูลได้ทันเวลา

 

 

   
จาก : ส่วนติดตามและประเมินผล  ลงวันที่ : 2012-11-15  


System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com