สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ สรุปบทเรียนการจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมา
System Operator   


สรุปบทเรียนการจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมา
 

 

 
 

         

 

 แบบสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงาน

 การจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ชื่อโครงการ / งาน : การจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 จัดทำโดย

       1. นายภุชงค์  สุวรรณปากแพรก

 วัตถุประสงค์

      - เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของงานก่อสร้างทั้งในอดีตและปัจจุบัน ของโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนรศรีธรรมราช

 

แบบสรุปบทเรียน

 

   
จาก : สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ : 2012-06-12  


System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com