สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ KM day เดือนพฤษภาคม 2553
System Operator   


KM day เดือนพฤษภาคม 2553
 

 

 
 

         

KM DAY  เดือนพฤษภาคม  2553

วันที่  26  พฤษภาคม  2553

  สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี

 

รื่อง>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ 

 

ผู้เข้าร่วม>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

                    1. นายวิศนุ  ศรีทิพย์                                        หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี

2. นางสาวสุธีรา  บกแก้ว                               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

3. นางวัชรี  วงศ์สว่าง                                     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                    4. นางสาวเนตรชนก  เอี่ยมชื่น                     เจ้าพนักงานธุรการ

5. นางสาววรรณา  ใจมุ่ง                                เจ้าพนักงานธุรการ

6. นางสาวสุจิตรา   เซี่ยงหวอง                      เจ้าพนักงานธุรการ

7. นางสาวสุวรรณ   ภู่เด่นดวง                      เจ้าพนักงานธุรการ

8. นางสาวกลอยใจ  ตันสกุลวงศา                นิติกร

9. นายวีระพงษ์   ชยุติมา                                นายช่างโยธา

10. นายประวัติ  ปรีเปรมโอษฐ                     นายช่างโยธา

 

เนื่องจากในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ  ในบางครั้งเกิดความไม่เข้าใจในข้อปฏิบัติบางประการ  เช่น  การมอบอำนาจ  การรับมรดก    ซึ่งอาจส่งผลกระทบ  ต่องานจัดรูปที่ดินและสำนักงานจัดรูปที่ดินได้ 

สจจ.ราชบุรี จึงเห็นควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการราษฎรที่มาติดต่อราชการขึ้น  เพื่อให้งานด้านบริการเป็นไปด้วยความถูกต้องและสมประโยชน์แก่ผู้มาติดต่อ  โดยการยกปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้รับ  มาซักถามและชี้แจงให้ฟัง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ในการให้คำอธิบายแก่ผู้มาติดต่อราชการ

 

วัตถุประสงค์>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

                    1.             เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2.             เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3.            เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการให้คำอธิบายแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

4.            เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน  ซึ่งจะยังก่อให้เกิดความรักความผูกพันธ์ต่อหน่วยงาน

 

าระสำคัญ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

                  1.  การใช้หนังสือมอบอำนาจ  ในการนี้หากผู้ใดไม่สามารถมาดำเนินการทำนิติกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง  ทางสำนักงานอนุญาตให้ใช้หนังสือมอบอำนาจได้  เว้นแต่เป็นเรื่องการแบ่งแยกกรรมสิทธ์ในที่ดิน  ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับหนังสือมอบอำนาจ  เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของที่ดินที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเองและอาจส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องต่อสำนักงานได้ภายหลัง หากเกิดปัญหาขึ้น

2.   โฉนดที่ดินที่ออกตาม  พรบ.จัดรูปที่ดินฯ  กรณีที่ไม่พ้นกำหนดควบคุมห้าปี   ภายในกำหนดห้าปี  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับสิทธิในที่ดินจะโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้  เว้นแต่เป็นการตกทอดโดยทางมรดกหรือการโอนไปยังสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิก  หรือการโอนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการจัดรูปที่ดิน  หรือเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

        โฉนดที่ดินที่ออกตาม  พรบ.จัดรูปที่ดินฯ  กรณีที่พ้นกำหนดควบคุมห้าปีแล้ว  ในเรื่องของการรับมรดก  เจ้าของที่ดินสามารถไปดำเนินการขอรับมรดกกับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดได้  โดยไม่ต้องขอหนังสืออนุญาตจากสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด  

3.      การที่บุคคลภายนอกขอคัดลอกเอกสาร  ในกรณีที่อาจมีข้อพิพาทฟ้องร้อง  ต้องได้รับอนุญาตจาก สจจ. ก่อนเสมอ

4.       ผู้จัดการมรดก

-          กรณีผู้จัดการมรดกจะจดทะเบียนขาย  ไม่ถือเป็นการตกทอดโดยทางมรดก  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

-          กรณีผู้จัดการมรดกจะโอนมรดกไปยังทายาท    ไม่ต้องขอหนังสืออนุญาตจาก

สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด  สามารถดำเนินการได้โดยสำนักงานที่ดินจังหวัด

                    -      กรณีผู้จัดการมรดกมีความประสงค์จะจดทะเบียนจำนอง   ในที่ดินอันเป็นมรดกนั้น 

                            ผู้จัดการมรดกไม่มีอำนาจกระทำได้

5.       การสละมรดก    ทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดก  อาจไม่ประสงค์จะรับมรดกดังกล่าวก็ได้   โดย

เป็นหนังสือแสดงเจตนาสละมรดกไว้ให้ชัดแจ้ง  หรือจะทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความก็ได้  แต่การสละมรดกนั้นจะสละเพียงบางส่วน  หรือสละโดยมีเงื่อนไข  หรือเงื่อนเวลาไม่ได้  การสละมรดกจะทำก่อนที่เจ้าของมรดกตายไม่ได้  แต่เมื่อเจ้ามรดกตายแล้วจะสละมรดกเมื่อไรก็ได้  และเมื่อสละมรดกแล้วให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย

6.       การรับมรดกแทนที่ 

-                    กรณีที่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกได้เสียชีวิตลง ก่อนเจ้ามรดกตายถ้าบุคคลนั้นมีผู้สืบสันดาน

ก็ให้ผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่ แต่ถ้าผู้สืบสันดานคนใดในบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย  มิได้รับมรดกเช่นเดียวกัน  ก็ให้ผู้สืบสันดานของผู้สืบสันดานนั้นรับมรดกแทนที่ 

-          การรับมรดกแทนที่กันนั้น  ให้ใช้บังคับแต่ในระหว่าง  ทายาทโดยธรรม

-          สิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กันนั้นได้เฉพาะแก่ผู้สืบ สันดานโดยตรง  ผู้บุพการีไม่มีสิทธิดังกล่าว

                     

รุปผลการดำเนินงาน>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1.       ผู้มาติดต่อราชการเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2.       การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3.       เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับฟัง  และแสดงความคิดเห็น

4.      เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการให้คำอธิบายแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

 

าพบรรยากาศการถ่ายทอดความรู้>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

   
จาก : สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดราชบุรี  ลงวันที่ : 2010-06-03  


System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com