สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ KM Day เดือน พฤศจิกายน 2552
System Operator   


KM Day เดือน พฤศจิกายน 2552
 

 

 
 

         

KM Day ครั้งที่ 1
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ/งาน การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552


รายชื่อผู้ร่วมงาน
 

1. นายวรรัตน์ มั่นดี
2. นางอารยา นามธานี
3. นางสาวอรปรียา ยอดรัก

4 . นายวีรยุทธ บุรีขันธ์
5 . นางสาวเมตตา คมเฉียบ
6 . นายไวพจน์ เหง้าละคร
7 . นายวิชัย รูปอ้วนรายละเอียดโครงการโดยสังเขป
วัตถุประสงค์โครงการ
  1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรมการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
  2. เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติ
งานแทนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้

วิธีการดำเนินการ

           นางอารยา นามธานี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

หลักการและเหตุผล

             สืบเนื่องจาก กรมชลประทาน โดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ ได้ดำเนินการ
พัฒนาระบบเครือข่าย VPN เพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับระบบการสื่อสารข้อมูล ระหว่าง
กรมชลประทานในส่วนกลาง กับสำนักชลประทาน จำนวน 17 สำนัก และโครงการชลประทาน จังหวัด
จำนวน 75 จังหวัด ให้สามารถติดต่อสื่อสารและ รับ – ส่ง ข้อมูลข่าวสารตลอดจนสารสนเทศ ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบงานสำนักงานทั้งหมด จะเป็นการรองรับระบบรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเริ่มติดตั้งและใช้งานแล้วในบางระบบ เช่น ระบบ GFMIS และ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
             สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุบลาชธานี จึงดำเนินการจัดประชุม KM Day หัวข้อ
การเข้าสู่ระบบงานสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นระบบงานสารบรรณ การลงรับเอกสาร
การแนบเอกสาร การออกเลขที่เอกสาร การออกเลขที่เอกสารจากการโอนสร้างเอกสารในองค์กร
การออกเลขที่เอกสารส่งภายนอกองค์กร หรือ เอกสารระดับองค์กร การเก็บเอกสาร การค้นหา
เอกสารการสั่งพิมพ์รายงาน และการออกจากระบบเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ทำงานของโปรแกรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง

                แบบสรุปบทเรียน คลิกที่นี่


ผลการดำเนินการโดยสรุป
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรมการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
  2. บุคลากรสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงาน
แทนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
   
  คู่มือ Download <<..คลิก
 
ภาพบรรยกาศในการประชุม
 

 

 

   
จาก : สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี  ลงวันที่ : 2009-11-26  


System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com