สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ สรุปบทเรียน km เดือนกรกฎาคม 2552
System Operator   


สรุปบทเรียน km เดือนกรกฎาคม 2552
 

 

 
 

          .

แบบสรุปบทเรียน

ชื่อหน่วยงาน       สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ/งาน             กระบวนการสรุปบทเรียน KM

รายชื่อผู้ร่วมงาน

1. นายส่งศักดิ์                                 พงษ์แก้ว

2. นายประยูร                                  ไชยะตา

3. นางวันเพ็ญ                                วารินทร์

4. นางวงจันทร์                               วัยวัฒน์

5. นางเพียรจิตร                              ศิริวิวัฒนากุล

6. นายเศรษฐา                                บุตรนนท์

7. นายวิฑูรย์                                    ช่างนิรันดร์

8. นายพรมมา                                 คำทา

9. นายสว่าง                                     เจียมจันทึก

10. นายปริญญา                             ปิยะนันท์

11. นางสาวอรวรรณ                     บุญโส

12. นายสุนันท์                               พันธุ์คุ้มเก่า

13. นางสาวศิรินทร์ลักษณ์           มาตะรักษ์

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรุปบทเรียน KM

2.       เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการและขั้นตอนการสรุปบทเรียน KM

3.       เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนด วิธีการ กระบวนการและขั้นตอนการสรุปบทเรียน KM

4.       เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อ และเค้าโครงที่จะดำเนินการสรุปบทเรียน KM

5.    เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการค้นคว้าข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อนำเสนอถึงผลดีผลเสีย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสรุปบทเรียน KM ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์กร

6.       เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการสรุปบทเรียน KM

7.    เพื่อพัฒนา KM ของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ให้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และใช้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า

 

วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอน

1. กำหนดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

2. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

3. อภิปรายตามระเบียบวาระ และขอมติที่ประชุม

                4. สรุปประมวลผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม

รายละเอียดการดำเนินการ

                 1.  นางเพียรจิตร   ศิริวิวัฒนากุล อธิบายความหมายของแบบสรุปบทเรียน

 2.  นายเศรษฐา   บุตรนนท์ อธิบายเพิ่มเติมพร้อมนำตัวอย่างแบบสรุปบทเรียนของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

 3.  นายส่งศักดิ์   พงษ์แก้ว เสนอแนะองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาสรุปเป็นบทเรียน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

 4.  นางเพียรจิตร ศิริวิวัฒนากุล เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการสรุปบทเรียนเรื่องกระบวนการจัดเก็บเงินคืนทุน

 5.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย หาบทสรุปได้ยาก ทำให้ใช้ระยะเวลาการในประชุมนานกว่าจะหาข้อสรุปได้

 6.  นายเศรษฐา   บุตรนนท์ ได้นำเสนอให้มีการกำหนดเค้าโครงในส่วนที่เกี่ยวกับแบบสรุปบทเรียนก่อนจัดประชุม โดยจัดทำแผนปีละไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นชอบ และร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติ

ผลการดำเนินการโดยสรุป

1.       กำหนดหัวข้อบทเรียน KM โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เสนอและแสดงข้อคิดเห็น เพื่อคัดเลือกหัวข้อที่สำคัญและเหมาะสม

2.    คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ในหัวข้อที่คัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบเขียนเค้าโครงและเป็นผู้อำนวยการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามกรอบเค้าโครงที่กำหนดไว้

3.       กำหนดวันประชุม KM DAY ที่จะทำการสรุปบทเรียน ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

4.    กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนศึกษาค้นคว้าข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะดำเนินการสรุปบทเรียน รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อชี้แจงต่อที่ประชุม ตลอดจนซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ

5.       ดำเนินการการประชุมตามที่กำหนด ในส่วนเกี่ยวกับเค้าโครงที่ผู้อำนวยการประชุมเตรียมไว้

6.       ผู้อำนวยการประชุมชี้แจงเค้าโครงต่อที่ประชุม

7.       พิจารณาแต่ละประเด็นตามลำดับของเค้าโครงเพื่อหาข้อสรุปโดยอาศัยเสียงข้างมาก

8.    นำข้อสรุปในแต่ละประเด็นมาสรุปเป็นองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติ (แบบสรุปบทเรียน) ของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

9.       นำแบบสรุปบทเรียนมาลงในมุม KM ของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

   
จาก : สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดสกลนคร  ลงวันที่ : 2009-09-02  


System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com