สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ การใช้แผนที่เพื่อการบริการเกษตรกรและหน่วยงานราชอื่น และความรู้เกี่ยวกับระวางแผนที่และโฉนดที่ดิน
System Operator   


การใช้แผนที่เพื่อการบริการเกษตรกรและหน่วยงานราชอื่น และความรู้เกี่ยวกับระวางแผนที่และโฉนดที่ดิน
 

 

 
 

         

แบบสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ/งาน การใช้แผนที่เพื่อการบริการเกษตรกรและหน่วยงานราชอื่น และ ความรู้เกี่ยวกับระวางแผนที่และโฉนดที่ดิน

วันที่ 28 กรกฎาคม2552 และ วันที่ 14 สิงหาคม 2552รายชื่อผู้ร่วมงาน

  1. นายวรรัตน์ มั่นดี
2. นางอารยา นามธานี
3. นายรุ่งเจริญ ช่วงชัย
4. นางสาวอรปรียา ยอดรัก
5. นางสาวเมตตา คมเฉียบ
6. นายไวพจน์ เหง้าละคร
7. นายวิชัย รูปอ้วน

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังของการจัดรูปที่ดิน
  2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบแสดงแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
  3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบแสดงแนวคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ-ถนน
พร้อมทั้งที่ตั้งอาคารประกอบ
  4. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแสดงแนวคูส่งน้ำ-
คูระบายน้ำ และที่ตั้งอาคารประกอบ
  5. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระวางแผนที่และโฉนดที่ดิน
  6. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและรายละเอียดของระวางแผนที่
และโฉนดที่ดิน


หลักการและเหตุผล

             หลังจากการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้วางโครงการจัดรูปที่ดินตาม มาตรา
13(1) ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางแล้ว จะต้องประกาศเขตสำรวจตาม มาตรา 25 แล้ว
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสำรวจระดับภูมิประเทศ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการออกแบบก่อสร้างจัดรูปที่ดิน และเมื่อออกแบบก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องดำเนิน
การเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด เพื่อพิจารณาวางแผนผังการจัดแปลงที่ดินตาม มาตรา
14(4) และเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เพื่อกำหนดแปลงที่จะจัดให้แก่เจ้าของที่ดินตาม
มาตรา 30(3) และขอความเห็นชอบแผนผังการจัดแปลงที่ดินตาม มาตรา 13(5) ต่อไป
             เมื่อก่อสร้างจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดจะต้องดำเนินการเรียกเก็บ
เอกสารสิทธิ์ที่ดินเดิม เพื่อยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินใหม่ตาม มาตรา 29 และเจ้าหน้าที่จะต้อง
รังวัดออกโฉนดที่ดินใหม่แทนเอกสารสิทธิที่ดินเดิมตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวง
โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม มาตรา 41
             จะเห็นได้ว่ากระบวนการต่างๆ เหล่านี้จะใช้แผนผังการจัดแปลงที่ดินตามผลการสำรวจ
แปลงกรรมสิทธิ์และสำรวจระดับภูมิประเทศเป็นข้อมูลพื้นฐาน และเมื่อก่อสร้างจัดรูปที่ดินแล้ว
เสร็จจะต้องใช้ผังแปลงดังกล่าวในการดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินของเกษตรกร เพื่อให้
บริการในการดำเนินการทางนิติกรรม พร้อมทั้งการให้บริการอื่นๆ แก่ส่วนราชการอื่น หรือเพื่อ
เป็นข้อมูลการพัฒนาการเกษตรในเชิงบูรณาการ

             จากงานและภาระกิจหลักของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด การให้บริการกับเกษตรกรต้อง
เกี่ยวเนื่องกับแผนที่ ระวางแผนที่ โฉนดที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนอาจมีความรู้ความเข้าใจแตก
ต่างกันออกไป และเมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนที่ ระวางแผนที่ และโฉนดที่ดิน
ไม่อยู่อาจทำงานงานต้องชะงัก ไม่สามารถดำเนินการและบริการแก่เกษตรกรต่อไปได้ ฉะนั้น
การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดจึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการให้
บริการกับเกษตรกร ซึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายการดังต่อไปนี้


วิธีการดำเนินการ

             หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้ ้กับบุคลากรของสำนักงานฯ

ผลการดำเนินการโครงการ
             บุคลากรได้รับความรู้ดังนี้

แผนผังการจัดแปลงที่ดิน ซึ่งใช้ในการก่อสร้างจัดรูปที่ดินประกอบด้วย
             1. แบบแสดงแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งจะแสดงขอบเขตการครอบครองแปลงกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน หมายเลขแปลงที่ดินพร้อมทั้งรายชื่อเจ้าของที่ดินและเนื้อที่ที่มีการครอบครองจริง
             2. แบบแสดงแนวคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ-ถนน พร้อมที่ตั้งอาคารประกอบ ซึ่งจะแสดงขอบเขต
แปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมทั้งหมายเลขแปลงที่ดินและสัญลักษณ์ เส้นชั้นความสูงของที่ดิน,
สัญลักษณ์แนวคูส่งน้ำ, คูระบายน้ำ-ถนน, สัญลักษณ์อาคารประกอบในคูส่งน้ำและคูระบายน้ำพร้อม
ทั้งที่ต้องของอาคารประกอบต่างๆ
             3. แบบแสดงแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายหลังการจัดรูปที่ดิน ซึ่งจะแสดงให้เห็นขอบเขต
แปลงที่ดินซึ่งหักความกว้างของแนวก่อสร้างคูส่งน้ำ-คูระบายน้ำและถนนออก รวมทั้งแสดงหมายเลข
แปลงที่ดิน(เพื่อใช้ประกอบการออกโฉนดที่ดินใหม่ตาม มาตรา 29 และมาตรา 41)
             4. แบบแสดงรูปตัวตามยาวของคูส่งน้ำและคูระบายน้ำ อันจะแสดงระดับที่ดินและระดับก่อ
สร้างคูส่งน้ำ, คูระบายน้ำและที่ตั้งอาคารประกอบต่างๆ
             5. แบบแสดงรายละเอียดต่างๆ ของอาคารประกอบ ซึ่งจะแสดงค่าระดับและค่ามิติความ
กว้าง-ยาว และองค์ประกอบของอาคารประกอบต่างๆ
             6. แบบมาตรฐานอาคารประกอบและรูปแบบงานก่อสร้างต่างๆ จะแสดงรูปแบบมาตรฐาน
ของอาคารและโครงสร้างพร้อมทั้งรายละเอียดค่าระดับในการก่อสร้าง
             ในการนี้จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแสดงแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน, แบบแสดงแนว
คูส่งน้ำ-คูระบายน้ำ ถนน และที่ตั้งอาคารประกอบและแบบแสดงแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายหลังการ
จัดรูปที่ดิน เพื่อใช้ประกอบการให้บริการดังกล่าวข้างต้น

ที่มาของแบบต่างๆ
             1. เมื่อพิจารณาวางโครงการตาม มาตรา 13(1) แล้ว สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจะต้อง
กำหนดพื้นที่เป้าหมายลงในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 เพื่อใช้ประกอบขอจัดซื้อภาพถ่ายทาง
อากาศดัดแก้ มาตราส่วน 1 : 4,000 จากกรมที่ดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการสำรวจแปลง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและการสำรวจระดับภูมิประเทศ
             2. เมื่อได้ภาพถ่ายทางอากาศดัดแก้มาตรส่วน 1 : 4,000 แล้ว คณะสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์
ในที่ดินจะต้องดำเนินการสำรวจแปลงที่ดินตามการครอบครองของเกษตรกร ตามสภาพการครอบ
ครองจริงพร้อมทั้งรังวัดขอบเขตขนาดแปลงที่ดินและบันทึกถ้อยคำสอบสวนการครอบครองที่ดินตาม
แบบ จร.1 ให้เจ้าของที่ดินลงนามยื่นยันรับทราบ การบันทึกและการรังวัดพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียด
ตามแบบ จร.2 ส่งมอบให้สำนักงานจัดรูปที่ดินต่อไป
             ภาพถ่ายทางอากาศดัดแก้ มาตราส่วน 1 : 4,000 จะปรากฏรายละเอียดขอบเขตแปลงที่ดิน
ตามสภาพจริงปรากฏเห็นแนวคันนา แนวถนน แนวสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ค่อนข้างชัดเจน
             3. พร้อมกับการสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น คณะสำรวจทำแผนที่ระดับภูมิประเทศ
จะดำเนินการสำรวจระดับภูมิประเทศ ในพื้นที่โดยใช้ข้อมูลค่าระดับเปรียบเทียบกับระดับน้ำทะเล
ปานกลาง ซึ่งอยู่ในขอบเขตพื้นที่โครงการ เพื่อสำรวจค่าระดับที่ดินในโครงการเพื่อจัดทำเป็นแผนที่
แสดงเส้นชั้นความสูงให้ปรากฏตามขอบเขตโครงการ ซึ่งเส้นชั้นความสูงที่ใช้จะมี Contour
Interval (ความห่างของเส้นชั้นความสูง) = 0.25 เมตร เพื่อใช้ประกอบการออกแบบต่อไป
             4. นำแผนที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินซ้อนกับแผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง(แผ่นใส) เพื่อออก
แบบกำหนดแนวคูส่งน้ำและคูระบายน้ำ พร้อมทั้งที่ต้องอาคารประกอบต่างๆ
             5. เมื่อกำหนดแนวคูส่งน้ำและคูระบายน้ำ พร้อมทั้งที่ตั้งอาคารประกอบแล้ว (จะได้ขนาด
ความกว้างของแนวก่อสร้างดังกล่าว) แล้ว จึงดำเนินการคัดลอกแนวความกว้างของแนวก่อสร้าง
ตามขนาดที่กำหนดลงในแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อแสดงแนวสิ่งสาธารณประโยชน์ซึ่งใช้ร่วมกัน
ออกจากแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิม เป็นที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแบบแสดงแปลง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินภายหลังการจัดรูปที่ดิน

การใช้ประโยชน์จากแบบต่างๆ ในการให้บริการ
             1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแสดงแนวคูส่งน้ำ-คูระบายน้ำ และที่ตั้งอาคารประกอบที่ควรทราบ

                  1.1.1 หมายถึง แนวคูส่งน้ำ
                  1.1.2 หมายถึง แนวคูระบายน้ำ
                  1.1.3 หมายถึง แนวถนน

             เมื่อทราบความหมายสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะสามารถพิจารณาได้ว่าที่ดินของ
เกษตรกรที่มาขอใช้บริการนั้นๆ จะติดต่อกับแนวสิ่งสาธารณประโยชน์ใดบ้าง
             2. มาตราส่วนที่ใช้ในแบบก่อสร้าง คือ มาตราส่วน 1 : 4,000 ตามขนาดของภาพถ่าย
ทางอากาศ ดัดแก้
ความหมาย มาตราส่วน 1 : 4,000 คือ
                  1 ม.ม. จะมีค่า = 4,000 ม.ม. = 4 เมตร
                  1 ซ.ม. จะมีค่า = 4,000 ซ.ม. = 40 เมตร
ถ้าที่ดินมีความกว้าง เท่ากับ 1.8 ซ.ม. ในที่ดินจริงจะมีค่าความกว้าง
                  เท่ากับ 1.8 x 4,000 = 7,200 ซ.ม.
                  เท่ากับ 1.8 x 4,000 = 72 เมตร
             3. ชื่อขอคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ จะถูกตั้งชื่อโดยผู้ออกแบบโดยกำหนดให้แนวแรกทางซ้ายของทางน้ำไหล เท่ากับ 1 แนวแรกทางขวาของทางน้ำไหล เท่ากับ 2 ตามด้วยนามสกุลของแนวคลองหรือคลองระบาย เช่น 01(10L-RMC), 03(10L-RMC), 02(10L-RMC), 04(10L-RMC), หรือ D.1(ห้วยน้ำใส) เป็นต้น


 

             เมื่อสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ได้เรียกเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อออกโฉนดที่ดินใหม่ตาม
มาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 และแก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2534 แล้ว
โดยมีกรมที่ดินได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินใหม่ให้แก่เกษตรกรตามคำขอดังกล่าวตาม มาตรา 41
พร้อมทั้งส่งมอบให้แก่สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ลงทะเบียนและแจก
ให้แก่เกษตรกรเจ้าของที่ดินหรือผู้รับจำนอง ผู้ครอบครองที่ดินต่อไป
             หากแต่การให้บริการเกี่ยวกับการดำเนินการทางนิติกรรมของเกษตรกรโดยสำนักงานจัดรูป
ที่ดินจังหวัดซึ่งต้องกำกับดูแลตามนัย มาตรา 44 และมาตรา 14(4) ฉะนั้นเพื่อการให้บริการเกิดประ
สิทธิภาพสูงสุด จึงขออธิบายองค์ประกอบเกี่ยวกับระวางที่ดินที่เกิดขึ้นจากการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
ใหม่ตาม มาตรา 41 (ซึ่งสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดน่าจะสำเนาไว้ที่สำนักงานเพื่อการตรวจสอบ)
พร้อมทั้งองค์ประกอบของโฉนดที่ดินที่ออกโดย พ.ร.บ. จัดรูปที่ดิน เพื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่
ดินจังหวัด จะได้ให้บริการโดยความคล่องตัวต่อไป

             เนื่องจากแบบสรุปบทเรียนในครั้งนี้ มี รูปภาพ สัญญลักษณ์ เนื้อหาและรายละเอียดมาก
จึงไม่สามารถนำมาแสดงในหน้าต่างนี้ได้ หากสนใจหรือต้องการดาวน์โหลด กรุณาเลือกเมาส์ลง
ไปด้านล่างของหน้าต่างนี้ เพื่อทำการ
ดาวน์โหลด ....

 

การประเมินผลการดำเนินการโครงการ

  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังของการจัดรูปที่ดิน
  2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบแสดงแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
  3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบแสดงแนวคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ-ถนน
พร้อมทั้งที่ตั้งอาคารประกอบ
  4. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแสดงแนวคูส่งน้ำ-
คูระบายน้ำ และที่ตั้งอาคารประกอบ
  5. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระวางแผนที่และโฉนดที่ดิน
  6. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและรายละเอียดของระวางแผนที่
และโฉนดที่ดิน
  ต้องการ Download <<..คลิก
 
ภาพบรรยกาศในการประชุม


   
จาก : สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี  ลงวันที่ : 2009-08-26  


System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com