สจจ. 
  

 

 

 

 

สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home / คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
System Operator   
    [ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ]
    คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

 
   
 
 
 
 ปัญหาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปัญหาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง...
 
2013-09-10 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
    
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตาม หลักเกณฑ์การแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ...
 
2013-09-10 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา
    
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา และการรายงานผลการตรวจสอบ...
 
2013-09-10 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ
    
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ และแนวทางปฏิบัติในการควบคุมพัสดุ...
 
2013-09-10 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
    
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549...
 
2013-09-10 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 กระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐ
    
กระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐ...
 
2013-09-10 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 หลักการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
    
หลักการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) และกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา...
 
2013-09-10 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
    
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง...
 
2013-09-10 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
    
การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง...
 
2013-08-19 [ อ่านต่อ ]    

 

 

 

System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com