การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2553)
 
2010-09-19 

       

 การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Download แบบสรุปบทเรียน

Download เอกสารประกอบLink : http://www.jadroob.com/km2/story.php?story_id=299&cont_id=4