การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
2009-09-10 

       

 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

แบบสรุปบทเรียน

 

ชื่อหน่วยงาน       สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

 

ชื่อโครงการ/งาน        สัมมนา   เรื่อง  ?การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

(e-Government  Procurement : e-GP)  และบริหารงานพัสดุ?  เมื่อวันที่  24-25  สิงหาคม  2552  

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

 

รายชื่อผู้ร่วมงาน

1.    นางสมบัติ         มาเกตุ

2.    นางสุวัฒนา     วัจฉลพงษ์

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.    เพื่อให้ทราบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ตลอดจนมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารสัญญา

2.    เพื่อให้ทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-GP) 

3.    เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบถึงคดีต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัสดุที่มีการฟ้องร้องและตัดสินแล้วเสร็จในศาลปกครอง  เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  และกรณีเข้าข่ายความผิด  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง  พ.ศ. 2539

4.    ทราบเหตุแห่งความเสี่ยง  และสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ

 

วิธีดำเนินการ    การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผลการดำเนินการโดยสรุป   

นำความรู้  ข้อเสนอแนะ  แนวคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารด้านพัสดุได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ก่อให้เกิดผลคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
จะสรุปสาระสำคัญพอสังเขป ดังต่อไปนี้
ความเสี่ยงจากการบริหารพัสดุ
ปัจจัยภายนอก

            ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกนั้นเป็นความเสี่ยงที่แท้จริง เนื่องจากบางปัจจัยนั้นไม่สามารถควบคุมได้
          - กฎหมาย นโยบายของรัฐ (การทำข้อตกลง FTA ฯลฯ)

          - เงื่อนไขทางธุรกิจ ซึ่งไม่มีกฎ ระเบียบร้องรับ
          - ความซับซ้อนของพัสดุ การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
          - ข้อจำกัดของแหล่งเงิน เงินกู้ เงินช่วยเหลือ
          - การแทรกแซงทางการเมือง หรือผู้มีอิทธิพล (มองไม่เห็น)
          - ข้อจำกัดทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ และภัยธรรมชาติต่าง ๆ
          - ความผันผวนของราคาน้ำมัน/อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
ปัจจัยภายใน
          ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งบริหารจัดการได้แต่มักจะไม่มีการสำรวจ

และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
          - เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานระดังต่าง ๆ ไม่ซื่อสัตย์สุจริต
          - เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ควบคุมกำกับดูแล ขาดทักษะในเรื่องการใช้กฎระเบียบฯ
             และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจขององค์กร
          - ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เช่น การมอบหมายงาน การแบ่งแยกหน้าที่
              การตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม
           - การตรวจสอบภายในไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือไม่มีเลย
           - การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และหัวหน้าส่วน
ใครบ้างที่ต้องรับความเสี่ยงจากการบริหารพัสดุ
             1)  เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
             2)  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
                    - รับ   -   เปิดซอง                         - กำหนดคุณลักษณะ
                    - พิจารณาผล                                - คำนวณราคากลาง
                    - ตรวจการจ้าง
              3) ผู้อนุมัติ ผู้ควบคุมกำกับดูแล
              4)  ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบทั้งภายนอก และภายใน
               5) เอกชน ผู้เสนอราคา คู่สัญญา
               6)  หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำหนดระเบียบฯ และตอบข้อหารือต่าง ๆ
ตัวอย่าง  การกระทำที่มีระดับความเสี่ยงสูงพิจารณาจาก
              1)  ไม่มีการควบคุม และการแบ่งแยกหน้าที่สำคัญ
                     * ผู้มีหน้าที่พัสดุไม่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง และมอบหมายโดยไม่มี
                         คำสั่งมอบหมายให้ชัดเจน
                      * ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ
                          เป็นบุคคลคนเดียวกัน
                     
มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวช่วยปฏิบัติงานด้านพัดสุโดยไม่ตรวจสอบ
                          และควบคุม
               2)   การแต่งตั้งคณะกรรมการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
                      ไม่เหมาะสม
                      กรรมการบางคน มีการทับซ้อนผลประโยชน์ส่วนตัว และภารกิจของรัฐ
                      *   กรรมการบางคนขาดความรู้ ประสบการณ์ในพัสดุที่ตรวจสอบ
                      *   กรรมการมีภาระงานมาก ทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุได้
                           เพียงพอ
                      *   กรรมการถูกแทรกแซงโดยผู้บริหารระดับสูง ผู้มีอิทธิพล
                       *   ไม่มีฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ
                            ที่ควรรู้
                       *   กรรมการไม่ทำหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด
               
การพิจารณา+ความเห็น ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักการของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ

ปกครอง พ.ศ. 2539
             - การทำรายงานการประชุม และรับรองรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน
             -  การบันทึกความเหนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งจะป้องกันกรรมการบางคนที่มีความ
                  เห็นแตกต่างและเป็นประโยชต์ต่อทางราชการ
            - ไม่ทำรายงานสรุปความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งการ
         3) การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
               3.1 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
                   - ไม่มากไม่น้อยต่อความต้องการใช้งานตามปกติ โดยไม่มีที่มา
                   - ไม่มีการสำรวจความต้องการ หรือสำรวจล่าช้า คิดไม่ออก คิดไม่ทัน และ
                       บางครั้งไม่รู้ว่าต้องการอะไร
                    - พัสดุที่จัดหากับแผนปฏิบัติงานไม่สัมพันธ์กัน
                    - ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุที่จัดหา เพื่อใช้งานปกติ เช่น
                        ปริมาณและคุณลักษณะเฉพาะ
                    - ไม่เปิดกล้างให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นระบบ
           
3.2 การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                   - กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เหมาะสม มากเกินไป น้อยเกินไป
                       เกี่ยวกับผลงาน และทุนจดทะเบียนฯ
                    - การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ผลิตในประเทศไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

                       ข้อ 16 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                    - ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลผู้เสนอราคา และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศเพื่อ
                       การอ้างอิง
                    - มีการสมยอมกันของผู้เสนอราคา ด้วยวิธีการต่าง ๆ
        4. การคำนวณราคากลาง
              งานก่อสร้าง
              - การคำนวณค่า Factor F ไม่ถูกต้อง
              - นำค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซ้ำซ้อน (บางรายการรวมอยู่ในค่าครุภัณฑ์)
              -   ราคาวัสดุต่อหน่วยที่นำมาคำนวณราคากลางมีราคาสูงกว่าราคาตลาด/พาณิชย์
              - ตาราง Factor F ที่ใช้คำนวณกับราตาง Factor F ที่ สตง. ใช้ตรวจสอบไม่ต้องกัน
              - ไม่มีการคำนวณตรวจสอบค่า K ทุกครั้งที่มีการส่งมอบงาน
              - ใช้วัสดุไม่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ได้ยื่นขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
        5) การบริหารสัญญา
             - อนุมัติให้ขยายเวลา/ต่อสัญญาโดยไม่มีเหตุผลสมควรตามความเป็นจริง สั่งให้
               หยุดงานโดยไม่มีเหตุผล เช่น ขยายเวลาให้มากกว่าที่ทำงานจริง
             - ไม่ขยายระยะเวลาตามสัญญาให้ผู้รับจ้าง เมื่อมีการร้องขอทั้งที่ทางราชการ
                 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ย่อหย่อน ล่าช้า
              - ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกิน
                ความเป็นจริง
               - ผู้ควบคุมงานไม่อยู่บริเวณงาน และจัดทำรายงานตามความเป็นจริง
               - ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโดยที่งานยังไม่เสร็จ
                  จริงตามข้อกำหนดในงวดงาน
               - มีการเปลี่ยนแปลงรายงกาแต่ไม่ได้แก้ไขสัญญา หรือจัดบันทึกแนบท้ายสัญญา
               - การก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญา ไม่มีการแจ้งปรับและเร่งรัดการก่อสร้าง
               - ปริมาณงานใน BO2 (บัญชีปริมาณงาน) ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายงาน
                  ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจรับ
                - สาระสำคัญในสัญญาบางประเด็นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใน TOR และใบ
                   เสนอราคา
                - อนุมัติให้ขยาย/ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุผลสมควรถูกต้องตามควมมเป็นจริง
                 - ไม่จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์/งานก่อสร้างที่อยู่ในระหว่างการประกันฯ
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง
        
   ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0506/2362 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.5/ว 9 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
(ชี้แจงเพิ่มเติมประกอบมติคณะรัฐมนตรี)
           คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างฉบับใหม่ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ขอบเขต
1. บังคับใช้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
2. บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  21 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป
สาระสำคัญ (ข้อ)
(ข้อ 2.1) ราคากลางตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 และได้ประกาศสอบราคา
ประกวดราคา ประกาศร่าง TOR หรือประกาสประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ให้ดำเนินการต่อไป
(ข้อ 2.2) ราคากลางที่คำนวณไว้ก่อนวันที่ 22 กันยายน 2549 ให้คำนวณราคากลางใหม่โดย
ใช้หลักเกณฑ์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550
(ข้อ 2.3) ราคากลางที่คำนวณไว้ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2549 ถึง 20 มีนาคม 2550 ให้อยู่

ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาให้คำนวณราคากลางใหม่ใช้หลักเกณฑ์ฯ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 หรือไม่

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างการคำนวณราคากลาง

หลักเกณฑ์เติม

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่

ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงานของ
สำนักงบประมาณ
เปลี่ยนเป็น ใช้ตามบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ราคาวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างในส่วนกลาง
ให้ใช้ราคาค่าวัสดุของสำนักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ งานก่อสร้างใน
ส่วนภูมิภาคให้ใช้ราคาวัสดุของสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด ถ้าไม่ได้มีการกำหนดไว้
ให้ใช้ราคาสืบเอง
ใช้หลักเกณฑ์เดิม แต่ได้มีการอธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติม จำนวน 7 ข้อ
การคำนวณค่า K  (สัญญาแบบปรับราคาได้)
1) เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่  24 สิงหาคม 2532


การประเมินผลการดำเนินการ   ประเมินตามประเด็น   ดังนี้.-

 

1.    การบรรลุวัตถุประสงค์   รับทราบในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่อง

·       การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

·       กระบวนการ  ขั้นตอน  และปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

·       ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจเงินแผ่นดินพบเห็นในการบริหารงานพัสดุ

·       คดีการพัสดุในศาลปกครอง

2.    มีความครบถ้วนของขั้นตอนตามกำหนดในแผนงาน

3.    ระดับความสำเร็จในการดำเนินการดี

4.    ยังไม่มีปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

5.    บรรยากาศการทำงานร่วมกันของทีม   มีการทำงานร่วมกันและเข้าใจในแนวทาง

การปฏิบัติ

 

?????????.Link : http://www.jadroob.com/km2/story.php?story_id=128&cont_id=17