เข้าสู่ระบบ
  Username
  Password
   
 
ท่านมีความพอใจต่อ website อย่างไร
   
มากที่สุด26%
มาก23%
ปานกลาง19%
น้อย16%
น้อยที่สุด15%
จากผู้ให้คะแนนทั้งหมด 2710 คน
ชุมชนนักปฏิบัติ / งานบริหารสำนักงานจัดรูปที่ดิน /   สรุปสาระสำคัญในกระทู้ เรื่อง  กา...


 

สรุปสาระสำคัญในกระทู้

เรื่อง  การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากแบบสรุปบทเรียน สจจ.หนองคาย

สาระสำคัญ

๑.     การดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอสิกส์ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.     ขั้นตอนดำเนินการ

๒.๑  ขออนุมัติจัดจ้าง

๒.๒  จัดทำราคากลางและขออนุมัติราคากลาง (ภายใน ๓๐ วันต้องประกาศประกวด   

        ราคา)

๒.๓  จัดทำ TORและเอกสารประกวดราคา  (ประกาศ TOR ต้องไม่น้อยกว่า ๓ วัน)

๒.๔  ลงประกาศ TORในเว็บไซด์ กรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์กรมชลประทาน

๒.๕  เลือกตลาดกลางและทำหนังสือแจ้งตลาดกลางเพื่อใช้บริการระบบ e-auction

๒.๖  ประกาศประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๓ วัน โดยดำเนินการ

              ๒.๖.๑  ติดประกาศที่สำนักงาน

              ๒.๖.๒  จัดทำประกาศลงระบบ egp.ของกรมบัญชีกลาง

              ๒.๖.๓  นำประกาศลงเว็บไซด์ของกรมชลประทาน

              ๒.๖.๔  ส่งประกาศไปศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัด สถานี 

                        วิทยุกระจายเสียง และ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน

              ๒.๖.๕  ส่งประกาศพร้อมทั้งเอกสารประกวดราคาให้สำนักงานตรวจเงิน

                        แผ่นดินประจำจังหวัด

๒.๗  การแต่งตั้งกรรมการ

              ๒.๗.๑  คณะกรรมการประกวดราคา

              ๒.๗.๒  คณะกรรมการตรวจการจ้าง

              ๒.๗.๓  ผู้ควบคุมงาน

              ๒.๗.๔  เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ติดประกาศและปลดประกาศ

              ๒.๗.๕  เจ้าหน้าที่รับเงินค่าขายแบบ (สจจ.ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน)

              ๒.๗.๖  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซื้อแบบ

 

๒.๘  การขายแบบและเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ  และต้องลง     

       ระบบegp.เมื่อขายแบบเสร็จ

๒.๙  การยื่นซองประกวดราคา จัดทำทะเบียนรับซองประกวดราคา (พ.ด.๑๙ ) ทำบัตรคิว   

 เตรียมใบเสร็จรับเงิน ใบรับหลักประกันซอง ทำหนังสือแจ้งธนาคารตรวจหลักประกันซองกรณีเป็นหนังสือค้ำประกันและพันธบัตรรัฐบาล  เมื่อรับซองประกวดราคาเสร็จคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นซองประกวดราคาแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบ

๒.๑๐  การเสนอราคา  การปฏิบัติงานในวันเสนอราคา ผู้มีสิทธิเสนอราคารับบัตรคิวลงทะเบียนและส่งเอกสาร บก.๐๐๖ ให้เจ้าหน้าที่  ผู้เสนอราคารับ password ทดลองระบบ และเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  เมื่อเสร็จการเสนอราคาผู้เสนอราคาทุกรายลงนามแบบ บก.๐๐๘  ตลาดกลางสรุปผลการเสนอราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ทางเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์กรมชลประทาน   ส่งแบบ บก.๐๑๐-๑  ให้ผู้เสนอราคาทุกรายและติดประกาศที่สำนักงาน คณะกรรมการประกวดราคารายงานผลการประกวดราคาให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

๒.๑๑  การทำสัญญาจ้าง  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรับราคาแล้ว  หน่วยงานแจ้งผู้ชนะการประกวดราคามาเซ็นต์สัญญา  โดยนำหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือรับรองสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  หลักประกันสัญญา  หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกวดราคา  สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อประกอกการทำสัญญา ส่งเสาเนาสัญญาให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด  และกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒.๑๒  รายงานข้อมูลคู่สัญญาให้สำนักงาน ปปช. ทางเว็บไซด์ www.ancc.go.th

 

 

สรุปโดย นางมณี  วงศ์ษาพาน

หัวหน้าทีมถอดความรู้สายงานบริหาร

วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

9 พฤศจิกายน 2555| สจจ.หนองคายความคิดเห็น

 

ความคิดเห็นที่ 1


ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข.148/2555 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555- ทำให้การปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสะดวกรวดเร็วทันต่อเวลา


12 พฤศจิกายน 2555 | ฝ่ายบริหารทั่วไป


ความคิดเห็นที่ 2


เป็นสาระสำคัญที่มีประโยชน์มากๆ  ทำให้การปฏิบัติในเรื่อง การมอบอำนาจในการสั่งการและการดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุและการบริหารสัญญา  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สะดวกรวดเร็ว  และ ไม่ผิดพลาด 

12 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.อุบลราชธานี


ความคิดเห็นที่ 3


ขอเรียนถามว่า ตามข้อ 2.7.6 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซื้อแบบคือใคร 


12 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.ชัยนาท


ความคิดเห็นที่ 4


เป็นการให้ความรู้สาระสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะมีขั้นตอนในการดำเนินการชัดเจน และทำให้งานมีระบบ สะดวง รวดเร็ว และประสบผลสัมฤทธิ์


12 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.ขอนแก่น


ความคิดเห็นที่ 5


สามารถเป็นคู่มือที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  เพราะมีขั้นตอนในการดำเนินการชัดเจน 


13 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.อยุธยา


ความคิดเห็นที่ 6


จากข้อความในสาระสำคัญตามกระทู้ ดังกล่าว จะมีประโยชน์ต่อ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน เป็นอย่างมาก


13 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.ลพบุรี


ความคิดเห็นที่ 7


ความคิดเห็นเพิ่มเติม   ดังนี้1. ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โดยทำเป็นคำสั่ง และเข้าไปบันทึกในระบบ e-GP ด้วย หลังจากเพิ่มโครงการงานจ้างก่อสร้างแล้ว2.  กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง Tor และร่างเอกสารประกวดราคา กรณีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านไม่แต่งตั้งก็ได้ หากหน่วยงานไม่แต่งตั้ง ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานวิศวกรรมหรือผู้ต้องการใช้งานเป็นผู้ดำเนินการจัดทำร่าง Tor3.  หลังจากเผยแพร่ร่าง Tor เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งาน จัดทำรายงานความต้องการพัสดุ4.  ขั้นตอนการรายงานขอจ้าง  ต้องดำเนินการหลังจากเผยแพร่ร่าง Tor เรียบร้อยแล้ว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา คัดเลือกตลาดกลาง และแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานไปในคราวเดียวกัน โดยทำเป็นคำสั่ง5.  ขั้นตอนการ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงระบบ e-GP  จำนวน 21 ลูกบอล6. ข้อควรระวัง ในการวางแผน วัน เวลา เสนอราคา ควรให้ห่างจากวันที่แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นอย่างน้อย 10 วัน เผื่อกรณีมีการอุทธรณ์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งผลการคัดเลือก และหน่วยงานพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ซึ่งในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปไม่ได้


14 พฤศจิกายน 2555 | คันคูน้ำที่ 2


ความคิดเห็นที่ 8


          สาระสำคัญดังกล่าวมีประโยชน์ และเป็นความรู้ต่อผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีการแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างชัดเจน  แต่ถ้าระบุส่วนขยายของแต่ละขั้นตอน ดังที่ คน.2 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้าไปด้วย คิดว่าน่าจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น            หากจะจัดทำเป็นคู่มือ อยากให้ยกตัวอย่างปัญหา และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น ระหว่างขั้นตอนการลงระบบ e- GP และแนวทางแก้ไขต่างๆ เพิ่มเติม ด้วยจะดีมากค่ะ


15 พฤศจิกายน 2555 | คันคูน้ำที่ 13


ความคิดเห็นที่ 9


เป็นประโยชน์อย่างมาก จะนำขั้นตอนดังกล่าวประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ และอีกประการหนึ่งสามารถนำมาเป็นเช็คริสท์ตรวจทานการปฏิบัติงานได้ ดีจริงๆครับ


15 พฤศจิกายน 2555 | คันคูน้ำที่ 3


ความคิดเห็นที่ 10


ตอบสจจ.ชัยนาท  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซื้อแบบจริงๆแล้วในระเบียบไม่ได้เขียนไว้ แต่เพื่อความรอบครอบควรตรวจสอบเบี้องต้นจะได้ทำงานแบบไม่ต้องกังวลว่าผู้มาติดต่อขอซื้อแบบจะเป็นผู้มีคุณสมบัติหรือไม่ ไม่ใช่จะให้ใครมาซื้อแบบก็ได้ สจจ.หนองคายมอบให้นิติกรเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอราคา ระเบียบไม่บอกว่าต้องมีบัตรคิว แต่จากประสบการณ์ถ้าผู้มีสิทธิ์เสนอราคาหลายรายมาพร้อมกันช่วงใกล้หมดเวลา จะทำให้สับสนมาก และจะต้องเขียนเวลาไว้ที่บัตรคิวด้วย เผื่อจะลงทะเบียนเสร็จแต่ละรายต้องใช้เวลาพอสมควรอาจเกินเวลาที่กำหนดด้วยซ้ำไป ดังนั้นเวลาที่ปรากฎที่บัตรคิวเป็นหลักฐานว่ามาทันตามเวลากำหนด


19 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.หนองคาย


ความคิดเห็นที่ 11


ยังไม่เคยทำวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯ แต่ก็สนใจศึกษาเพราะเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน  และอยากทราบวิธีปฏิบัติในการรับเงินค่าขายแบบโดยที่  สจจ.ไม่มีเจ้าหน้าที่การเิงิน  สจจ.หนองคาย มีวิธีปฏิบัติอย่างไร


20 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.สระบุรี


ความคิดเห็นที่ 12


ปัจจุบันกำลังจัดทำวิธีประกาวดราจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่  e-GP ระยะที่ 2  เมื่่อเราเริ่มการเพิ่มโครงการแล้ว ลูกบอลทั้ง 21 ลูกจะเป็นตัวบอกขั้นตอนการทำงานให้เราเป็นอย่างดี เอกสารเกือบทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ในนั้นค่ะ อาจจะมีแบบฟอร์มบางอย่างที่เราต้องหาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ของกองพัสดุกรมชลประทานของเรา กองพัสดุลงวิธีการทำและตัวอย่างให้เราละเอียดมาก เราสามารถนำข้อมูลมาปฏิบัติงานได้เลย และ คุณปลาเจ้าหน้าที่จากกองพัสดุจะเป็นผู้ช่วยเหลือเราทุกอย่างถ้าคุณมีปัญหาอะไรโทรถามคุณปลาได้ที่เบอร์ 02-2410020 ต่้อ 2453  ขอบคุณ สจจ.หนองคาย  ที่ลงกระทู้นี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุอยู่ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น


20 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.สุพรรณบุรี


ความคิดเห็นที่ 13


สจจ.พิจิตร ยังไม่เคยจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่เห็นด้วยว่าสาระคัญมีประโยชน์อย่างมาก เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้  แต่อยากให้หน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการจัดหาด้วยวิธีฯ นี้ ช่วยแชร์ข้อควรระมัดระวังต่าง ๆ ด้วยค่ะ


21 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.พิจิตร


ความคิดเห็นที่ 14


มีเนื้อหาสาระสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  แต่เนื่องจาก สจจ.มหาสารคาม ยังไม่เคยดำเนินการในการจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จึงไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ  จึงอยากให้หน่วยงานที่มีประสบการณ์ช่วยแชร์ปัญหาและแนวทางแก้ไข  ด้วยค่ะ


21 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.มหาสารคาม


ความคิดเห็นที่ 15


ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่จัดทำเรื่องนี้นะค่ะ  เพราะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ปฏิบัติอย่างมากค่ะ   แต่อยากจะให้ผู้จัดทำแนบตัวอย่างหนังสือต่าง ๆ   เช่น   ประกาศ  คำสั่งแต่งตั้ง  แบบใบรับหลักประกันซอง ทะเบียนผู้มาซื้อแบบ  เป็นต้น  และอยากทราบว่าเจ้าหน้าที่คุมห้องเสนอราคาต้องมีกี่่คนค่ะ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของ สจจ.หรือป่าว  ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขมีด้วยก็ดีนะค่ะ        ขอบคุณค่ะ


22 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.เพชรบุรี


ความคิดเห็นที่ 16


สจจ.นครสวรรค์ ยังไม่มีการจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  


23 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.นครสวรรค์


ความคิดเห็นที่ 17


เป็นกระทู้ที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะมีขั้นตอนในการดำเนินการชัดเจน และทำให้งานมีระบบ สะดวก รวดเร็ว แต่เมื่อปฎิบัติงานจริงจะพบปัญหาอีกมากมายในแต่ละหัวข้อปฏิบัติ


26 พฤศจิกายน 2555 | สจจ.พิษณุโลก


ความคิดเห็นที่ 18


ตัวอย่างเอกสารต่างๆ สจจ.หนองคายรวบรวมไว้แล้ว ถ้าสจจ. คน.ใดต้องการก็จะส่งให้เป็นรายๆไป การรับเงินค่าขายแบบกรณีไม่มีจนท.การเงินของสำนักงาน  ที่หนองคายจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รับเงินค่าขายแบบ เบิกใบเสร็จรับเงินจากส่วนกลางมาใช้ วันรับเงินจะต้องออกใบเสร็จค่าขายแบบและเมื่อถึงเวลาประมาณ 15.00 น. จะส่งเงินพร้อมกับมีหนังสือนำส่งเงินไปให้การเงินชลประทานจังหวัด  ถ้ามีผู้มาซื้อแบบหลังเวลา 15.00 น. จะนำส่งเงินในวันถัดไป  กรณีวันสุดท้ายก็มีปัญหาเพราะถ้าผู้มาซื้อแบบมาซื้อเวลา 16.29 น หรือ 16.30 น. จะส่งเงินให้ ชป.จังหวัดไม่ทันจะใช้วิธีส่งเงินที่ธนาคารในห้างสรรพสินค้า โอนเข้าบัญชีชป.จังหวัดสำหรับเจ้าหน้าที่คุมห้องเสนอราคา จะเป็นไปตามจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  เจ้าหน้าที่จะเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวได้หมด ขอให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นขอบคุณสำหรับผู้ร่วมแชร์ความคิดเห็น  ผู้ใดมีประสบการณ์เจอกรณีต่างๆที่เป็นปัญหาและมีวิธีแก้ไข ขอให้ช่วยกันแชร์ด้วยค่ะหนองคายไม่ค่อยเจอปัญหา เลยได้แต่ลงขั้นตอนไว้ค่ะ


13 ธันวาคม 2555 | สจจ.หนองคาย


ความคิดเห็นที่ 19


เพิ่มเติมการส่งเงินค่าขายแบบสะดวกที่สุดโดยโอนเข้าบัญชีโครงการชลประทานจังหวัด  แล้วส่งหนังสือพร้อมกับสลิปธนาคารให้งานการเงินชป.จังหวัด  สำหรับ สจจ. หนังสือนำส่งต้องระบุด้วยว่าค่าขายแบบขอให้นำส่งเงินเข้ากองทุนจัดรูปที่ดิน ไม่เช่นนั้นเขาจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จะแก้ไขยุ่งยากมาก


13 ธันวาคม 2555 | สจจ.หนองคาย


ความคิดเห็นที่ 20


ยังไม่เคยทำวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  แต่เป็นการให้ความรู้ที่มีประโยชน์มากค่ะ


8 กรกฏาคม 2556 | สจจ.ลำปาง


ความคิดเห็นที่ 21


เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานมากเพราะเนื้อหา สาระและขั้นตอน ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายดี สามารถนำไปเป็นคู่มือปฏิบัติงานได้ แต่ถ้ามีส่วนขยายความแต่ละหัวข้อแต่ละขั้นตอน จะดีมากเลยค่ะ


16 กรกฏาคม 2556 | สจจ.สิงห์บุรี


ความคิดเห็นที่ 22


ผู้สนใจสาระสำคัญวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์เพิ่มเติม  สามารถเข้าดูได้จากแบบสรุปบทเรียนของ สจจ.หนองคาย


26 กรกฏาคม 2556 | สจจ.หนองคาย


ความคิดเห็นที่ 23


เป็นสาระสำคัญที่มีประโยชน์มากๆ  ทำให้การปฏิบัติในเรื่อง การมอบอำนาจในการสั่งการและการดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุและการบริหารสัญญา  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สะดวกรวดเร็ว  และ ไม่ผิดพลาด 


4 สิงหาคม 2557 | คูน้ำที่ ๑๒


 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพ โทร.0-2241-3058, 0-2669-5028
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2545 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
จำนวนผู้เข้าชม

337780