สจจ. 
 สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home
 
 
     

...................................................................................................................................................................................

 

แสดงความยินดีกับท่าน ผส.จก. นายสิริวิชญ   กลิ่นภักดี

 

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 2557  เวลา 09.30 น.

ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน

 

 

เกษตรกรดูงานจัดรูปที่ดิน

ณ.ตำบลรางสารี่ จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557

 

 วันนี้ เมื่อเวลา 9.30 น. ผส.จก. นายเอกจิต ไตรภาควาสิน กล่าวตอนรับคณะดูงานจัดรูปที่ดินชาวศรีษะเกษ ที่เดินทางมาดูงานจัดรูปที่ดิน(สูบนำ้ด้วยไฟฟ้า)ที่ตำบลรางสารี่ จังหวัดกาญจนบุรี และได้พาเกษตรกร ลงพื้นที่ ดูงานจัดรูปที่ดิน แบบสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าจากนำ้แควขึ้นส่งในพื้นที่โครงการฯ

 

 

สานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการประจำปี 2557

วันที่ 5 กันยายน 2557

ณ. ห้องน้ำทิพย์ อาคารสโมสรกรมชลประทาน สามเสน

   

     

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ผส.จก. นายเอกจิต. ไตรภาควาสิน ได้เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการประจำปี 2557 และได้ขึ้นรับโล่

ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่ได้ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยมี

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ. ห้องน้ำทิพย์ อาคารสโมสรกรมชลประทาน สามเสน

 

 

 ประชุมนิติกรประจำสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางทั่วประเทศ

 เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน

กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  

ประชุมนิติกรประจำสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางทั่วประเทศ

         นายเอกจิต ไตรภาควาสิน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้กล่าวเปิดการประชุมนิติกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ประจำสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางและสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นโยบายในการปฏิบัติงานและระดมความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างแล้วเสร็จ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนจากกรมชลประทาน รวมทั้งผู้ที่ร่วมเข้าชี้แจงร่วม ประกอบด้วย น.ส.ฝน  ธนาเลขะพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายจัดรูปที่ดิน นายสมใจ นาควารี หัวหน้าฝ่ายกองทุนจัดรูปที่ดิน นายกฤษณะ  มงคลหัตถี นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายเศรษฐา เครือสุคนธ์ นิติกรชำนาญการ ได้รายงานสรุปประเด็น สาระที่สำคัญ และเปรียบเทียบกฎหมายระหว่างพระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕, พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ กับ ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ... ทั้งนี้เพื่อจะให้นิติกรและเจ้าหน้าที่ ฯ ได้เข้าใจและร่วมกันพิจารณาตารางเปรียบเทียบกฎหมายที่ได้จัดทำขึ้นให้มีความสมบูรณ์ เพื่อใช้ชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในโอกาสต่อไป 

 

 

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กองพัสดุ  สำนักชลประทานที่ 5 และสำนักชลประทานที่ 6

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาจิต

วันที่ 30 กรกฏาคม 2557

 

 

               

 

 สัมมนาโครงการศึกษาดูงานเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557

ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน

ตามพระราชดำริ/เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

 

ผส.จก.เป็นตัวแทน รับรางวัลหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่นอันดับ 2

  วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557

ณ.ห้อง 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

 

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ วัดดอนกะเชา ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 

   

 

 

ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ท่าน ผส.จก.  เอกจิต ไตรภาควาสิน ท่านที่ปรึกษานายจรัญ  ภูขาว

และท่านที่ปรึกษานายอภิรัตน์  สุขเอม

  

 

 

 

ปฏิทินแสดงตารางการประชุมของสำนัก

 

  
 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานจัดรูปที่ดิน กลาง E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058

 

    สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น Login to E-Office System