สจจ. 
  


 สำนักงานจัดรูปที่ดิน / HomeSystem Operator

 

  กรุณากรอกข้อมุลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
* ระบบจะทำการลบจดหมายอัตโนมัติ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

เรื่อง:
ลายละเอียด:
วันที่:
หมายเลข
บัตรประชาชน:
ชื่อ-นามสกุล:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
E-mail:
Human check:
   

 


System Operator
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058 E-mail : land@mail.rid.go.th
    สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น Login to E-Office System